آموزش

این سایت سعی در معرفی و آموزش روش ها و ابزارهای مرتبط با پیاده سازی ALM و DLM دارد. استفاده از این ابزارها دارای پیچیدگی های خاص خود بوده و لازم است دوره هایی در این زمینه تعریف و برگزار شوند تا با شرکت در آنها هر چه بیشتر با جزئیات این مفاهیم و ابزارها آشنا شوید.

آموزش TFS

دوره های زیر سعی در تشریح چگونگی استفاده صحیح و کامل از TFS در بخش های مختلف دارند. به دلیل گستردگی مطالب بعضی دوره ها فقط زیر سیستم های خاصی از TFS مثل ورژن کنترل یا آموزش scrum در TFS را در بر می گیرند.

آموزش DLM

دوره های مرتبط با DLM سعی در ارائه راهکاری جامع جهت کنترل تغییرات پایگاه داده و انتقال آنها به محیط های تست و توسعه نرم افزار دارند. ابزارهای این حیطه متعلق به شرکت های Microsoft و Redgate هستند.

به زودی دوره های مرتبط با این بخش اعلام می گردند.